Competentieonderzoek

Grondslag voor competente en veerkrachtige organisaties

STRATEGISCH COMPETENTIEDENKEN

Strategisch competentiedenken op Ensie.nl

COMPETENTIEONDERZOEK

 

In onderzoek naar het competentiedenken door zowel theoretici en beoefenaars worden verschillende criteria gehanteerd voor het indelen en onderscheiden van organisatorische competenties. De volgende invalshoeken helpen bij het verkrijgen van inzicht en vermogen om organisatorische competenties te identificeren.

Op welk organisatieniveau bevinden zich competenties

Verschillende vormen van competenties komen voort uit de verschillende activiteiten binnen verschillende organisatieniveaus. Sommige organisatorische competenties komen voort uit de bekwaamheid van een onderneming bepaalde soorten producten te creëren en produceren. Andere competenties lijken vooral voort te komen uit de bekwaamheid van een onderneming om de activa op een innovatieve en effectieve manier te coördineren. Ook kunnen competenties sterk afhangen van het vermogen van het topmanagement om nieuwe strategieën te ontwikkelen voor het creëren van waarde in bestaande en nieuwe markten.

 

De periode (tijd) waarin competenties waarschijnlijk worden opgebouwd

Competenties verschillen in de tijd die nodig is een competentie op te bouwen, evenals in de tijd die nodig is een competentie te benutten voor het realiseren van concurrentievoordeel. Sommige soorten competenties lijken langer te bestaan dan andere of vergen minder (vaak) aanpassingen cq. ontwikkeling dan andere competenties.

 

De kennis waarvan de competenties afhankelijk zijn

Competenties kunnen worden afgeleid uit verschillende soorten kennis binnen een onderneming. Sommige competenties lijken af te hangen van de “know-how” - praktische, hands-on kennis, opgedaan via incrementele verbeteringen aan producten en processen. Andere competenties zijn afhankelijk van “know-why” - theoretische vormen van kennis waarmee het creëren van nieuwe vormen van producten en processen mogelijk is. Andere competenties lijken voort te komen uit de “know-what” - een strategische vorm van kennis over hoe de beschikbare “know-how” en “know-why” kunnen worden toegepast voor waardecreatie.

 

De eenvoud versus de complexiteit van de processen die ten grondslag liggen aan competenties

Sommige ondernemingen beschikken over competenties die lijken voort te komen uit het beheer van een complex web van onderlinge verbanden (relaties) en de coördinatie van een groot aantal onderling afhankelijke processen. Voor andere ondernemingen geldt echter dat competenties voortkomen uit de vereenvoudiging van processen en door zich te concentreren op een klein aantal activiteiten dat veel waarde creëert.

 

De reikwijdte van de toepasbaarheid van competenties

Sommige aspecten van een organisatorische competentie lijken te bestaan van middelen (assets) en bekwaamheden die van toepassing zijn op een gehele bedrijfstak/industrie. Andere aspecten van de organisatorische competentie lijken slechts toepasbaar op bijvoorbeeld een specifieke product-marktcombinatie of op een nog kleiner deel, bijvoorbeeld een marktsegment.

 

De rol van competentiedenken in procesoptimalisatie

Zoals eerder aangegeven wijst competentieonderzoek uit dat sommige ondernemingen over competenties beschikken die lijken voort te komen uit het beheer van een complex web van onderlinge verbanden (relaties) en de coördinatie van een groot aantal onderling afhankelijke (bedrijfs)processen. Voor andere ondernemingen geldt echter dat competenties voortkomen uit de vereenvoudiging van (bedrijfs)processen (procesoptimalisatie) en door zich te concentreren op een klein aantal activiteiten dat veel waarde creëert.

In de praktijk blijkt dat de aandacht van het management primair financieel georiënteerd is. Om duurzame verbeteringen te bereiken kan de Six Sigma statistiek en methodologie worden toegepast als een managementfilosofie waarbij de procesmetingen en methodologie gebruikt worden om verbeterpotentieel te realiseren in lijn met de operationele strategie. Het is een top-down aanpak die een volledige organisatie helpt om:

 

1) kritische verbeterinitiatieven (procesoptimalisatie) te identificeren en het aanpassen van de kernprocessen om de businessstrategie te ondersteunen (bijv. significant verbeterde leverbetrouwbaarheid voor de helft van de kosten ten behoeve van de klantentevredenheid);

2) het mandateren van een projectteam om de belangrijke projecten uit te voeren (juiste mensen, tijd, geld), waarbij rigoureuze data-analyse om de variatie in die processen te minimaliseren centraal staat;

3) de verbeterresultaten onderbrengen in de dagelijkse werkwijze (processen) om ze permanent te borgen in de onderneming.

 

Processen kun je pas goed beheersen als je weet hoe elk proces verloopt. In dat opzicht geldt: meten is weten en dat is de basis van Six Sigma. De Six Sigma statistiek en de methodologie zijn goede hulpmiddelen om de medewerkers in de onderneming gefocust te houden op het voortdurend en op een systematische wijze processen te optimaliseren en competenties verder te ontwikkelen, maar ook op de ondernemingsstrategie en het daarbij beoogde ondernemingsresultaat.

Copyright V-consult 2018

Contact: arjan(at)v-consult.nl